Weili Yang, Guohao Wang, Chuan-En Wang, Xiangyu Guo, Peng Yin, Jinquan Gao, Zhuchi Tu, Zhengbo Wang, Jing Wu, Xintian Hu, Shihua Li, and Xiao-Jiang Li. Mutant Alpha-Synuclein Causes Age-Dependent Neuropathology in Monkey Brain. Neurobiology of Disease | The Journal of Neuroscience, 27 May 2015, 35(21):8345-8358; doi:10.1523/JNEUROSCI.0772-15.2015

...Purified GST-A53T was also incubated with the recombinant HA-tagged neurofascin, which was purified and purchased from Neuromics at different doses (0-2.5 mug)...